بیش از چهار میلیون تن در سوریه، در نتیجه جنگ، مجبور به ترک کشور شده اند

سازمان ملل متحد می گوید که بیش از چهار میلیون تن در سوریه، در نتیجه جنگ، مجبور به ترک اینکشور شده اند.

انتونیا گوترس رییس اداره پناهند گان سازمان ملل متحد گفت، این مهاجرین سوریه که به کشور های منطقه کوچیده اند، از سال 1992 به اینسو بیشترین رقم پناهنده گان را از یک کشور تشکیل می دهند که در نتیجه جنگ مهاجر می شوند.

سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی با حدود 4.6 میلیون مهاجر افغان مساعدت می کرد که در اثر جنگ داخلی در افغانستان مجبور به ترک خانه های شان شده بودند.

انتونیا گوترس افزود که مهاجرین سوریه در وضعیت رقت بار زنده گی می کنند و به کمک جهان نیاز دارند.

به اساس گزارش سازمان ملل متحد بر علاوه میلیون ها تن که سوریه را ترک کرده اند، حدود 7.6 میلیون نفر در سوریه در داخل این کشور بی جا شده اند.

JoomShaper