روز عاشقان

ما در دنیای جوانان به روز عشاق پرداختیم،روزی که کم کم در این اواخر برای بسیاری از جوان های افغان هم مهم شده،دادن و گرفتن هدیه از سوی معشوق و معشوقه های شان.

JoomShaper