الحاج باتور دوستم به عنوان سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انتخاب گردید

 

الحاج باتور دوستم مشاور ارشد جنبش جوانان افغانستان رسما به عنوان سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از سوی کمیته سیاسی، اعضای رهبری ولایات مختلف کشور و دارالنشای این حزب انتخاب گردید.

در جلسه عمومی که به همین منظور برگزار شده بود، اعضای رهبری، کمیته سیاسی ، فعالین ارشد حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از تمامی و لایات در پایتخت گردهم جمع شده بودند که در این جلسه تمامی حاضرین به توافق کل حاجی باتور دوستم فرزند ارشد معاون اول ریاست جمهوری را تا زمان برگزاری چهارمین مجمع حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان سرپرست تعین نمودند.

الحاج باتور دوستم سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغاسنتان به تمامی اعضا و هواخواهان  حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تعهد کرد که برای تقویت حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از هرنوع تلاش دریغ نمی ورزد.

اعضای رهبری، کمیته سیاسی، فعالین ارشد و نمایندگان حزب جنبش ملی اسلامی افغاسنتان از سراسر کشور طی نشست مشورتی و تصمیم جمعی الحاج باتور دوستم فرزند الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به عنوان سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انتخاب کردند.

این تصمیم در حالی صورت گرفته است که در تازه ترین مورد عزیز الله کارگر سرپرست پشین ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان استعفا اش را به کمیته سیاسی این حزب پیش کرده بود که بعد از پیشکش استعفا، هییت رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان آقای باتور را تا برگزاری چهارمین کنگره حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان سرپرست انتخاب کردند.

سید عزیز الله کارگر رییس پشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان طی سخنانی سرپرستی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به الحا باتور دوستم تبریک و تهنیت عرض نموده تاکید کرد که وی برای پیشبرد امور محوله در کنار ایشان قرار خواهد داشت.

در همین حال شرکت کنندگان در این جلسه قدرت فکری و اندیشه بلند الحاج باتور دوستم سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را شایسته این مقام خوانده مراتب تبریکات شان را به حضور الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و به تمامی اعضا و هواخواهان این حزب ابراز کردند.

سخنرانان حضور الحاج باتور دوستم را در سرپرستی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ارزنده عنوان کرده تاکید کردند که حضور ایشان در این موقف تاثیرات به سزای در پیشبرد بهتر اهداف حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و بهبود فعالیت های این حزب خواهد داشت.

حاضرین در این نشست با استقبال از این اقدام اعضای رهبری جنبش حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، خوشبینی های شان را از انتخاب الحاج باتور دوستم به ریاست این حزب ابراز کردند.

با این همه الحاج باتور دوستم سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از تلاش ها و کاکرد های سید عزیز الله کارگر رییس پشین این حزب ابراز خرسندی و سپاسگزاری نموده، تعهد کرد که برای تحقق آرمان های حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و حل چالش های تلاش های زیادی را انجام خواهد داد.

آقای باتور همچنان از تصمیم جمعی اعضای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ابراز شادمانی نموده گفت که برای تقویت فعالیت ها و تحقق اهداف این حزب کوشش خواهد کرد.

 

JoomShaper