معاون اول ریاست جمهوری با بزرگان بدخشان دیدار کرد

 الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری شماری از بزرگان قومی، فرماندهان جنبش ملی اسلامی افغانستان و جوانان ولایت بدخشان را به حضور پذیرفته، با ایشان دیدار و گفتگو کرد کرد.
 در این دیدار بزرگان ولایت بدخشان در مورد وضعیت امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی ولایت بدخشان معلومات ارایه نموده، مشکلات و پیشنهادات شان را به معاون اول ریاست جمهوری ارایه کردند.
 آنان همچنان حمایت و پشتبانی همه مردم بدخشان را از معاون اول ریاست جمهوری اعلام داشته تاکید کردند که مردم بدخشان همیش در کنار شما قرار داشته و در هر شرایط حاضر است ،خط فکری رهبر خود را دنبال کنند.
 در همین حال معاون اول ریاست جمهوری، ولایت بدخشان را یکی از ولایت های مهم و علم پرور خوانده از قهرمانانی که تا امروز از این ولایت برای دادخواهی و عدالت در کشور مبارزه کرده بودند یاد آوری کرد.
 معاون اول ریاست جمهور همچنان از مبارزات و عدالتخواهی شهید طاهر بدخشی به نیکی یاد کرده گفت که مردم بدخشان در تامین امنیت در کشور نقش اساسی داشتند و هیچگاه خدمات فرزندان این ولایت را فراموش نمیکنند
 همچنان معاون اول ریاست جمهوری وضعیت کنونی کشور را به غور و بررسی گرفته افزود که وضعیت کنونی ایجاب میکند که مردم باید بیشتر از پیش قوی تر و متحد تر برای پیروز شدن در برابر چالش ها حرکت کنند.

JoomShaper