از هشتم مارچ روز جهانی زن در وزارت داخله تجلیل به عمل آمد

معین اداری وزارت داخله در این مراسم وعده سپرد که رقم کارمندان زن که در وزارت داخله ایفای وظیفه می کنند از 3 هزار به 5 هزار افزایش می یابد. وی تاکید دارد که حضور زنان در نیروهای امنیتی به توانایی نهادهای امنیتی افزوده است.

این در حالیست که نظیفه ذکی عضو مجلس نمایندگان، مقامات وزارت داخله را به بی توجهی به حقوق زنان در این وزارت متهم می کند.

سه روز مانده به هشت مارچ، وزارت داخله از روز زن بزرگداشت به عمل می آورد.

معین وزارت امور داخله می گوید که، خشونت علیه زنان در افغانستان به صورت گسترده ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه موجودیت زنان در صفوف نیروهای امنیتی به توانایی این نیرو های افزوده است، می گوید که در سال 1396 رقم کارمندان زن وزارت داخله از 3 هزار به 5 هزار افزایش می یابد.

ارتقای ظرفیت زنان در وزارت داخله محور اصلی برنامه های این وزارت در رابطه به زنان است.

اما نظیفه ذکی عضو مجلس نمایندگان، مقامات وزارت داخله را به حق خوری، تبعیض و بی توجهی در مورد حقوق زنان در این وزارت متهم می کند. وی می گوید که در ترفیعات این وزارت به زنان جایگاه قابل قبولی در نظر گرفته نشده است و اغلب حق زنا پامال میشود.

آمار و ارقام از افزایش خشونت علیه زنان در سال 2016 خبر میدهد. نا امنی از سویی و عنعنات ناپسند و مرد سالارانه از سوی دیگر در کنار فرهنگ معافیت از جرم و نبود سیستم پیگیر و پاسخگو در مورد قضایای خشونت علیه زنان، میتوانند عوامل اصلی در افزایش خشونت علیه زنان باشند.

JoomShaper