شماری از مردم از کمیسون مستقل انتخابات می خواهند تا هر چی زوتر زمان برگزاری انتخابات را مشخص سازد

شماری از فعالان مدنی و سیاسی کشور از کمسیون مستقل انتخابات می خواهند تا زمان برگزاری انتخابات را  هرچی زودتر، مشخص  سازد.

آنان وضعیت مبهم انتخابات و اصلاحات انتخاباتی را نگران کننده می دانند و می گویند نیاز است برای بقا و مشروعیت نظام، انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها هرچی زودتر برگزار گردد.

وضعیت مبهم انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی، مایه نگرانی جدی یی گروپ تماس شده است. این گروپ  به عنوان یک جریان سیاسی و مدنی، تنها انتخاب کمیشنران جدید کمسیون های انتخاباتی را در اصلاح نظام انتخاباتی کافی نمی داند و خواهان تداوم اصلاحات در نظام انتخابات و مشخص شدن تقویم انتخاباتی هستند.

تثبیت نشدن مراکز رایدهی، لیست رای دهندگان و جمع آوری یا لغو کارت های قدیمی رای دهی، از سوی کمسیون انتخابات، نگرانی دیگری جوانان و فعالان مدنی و جوانان را تشکیل می دهد. خواست آنان در این زمینه لغو کارت های قدیمی و توزیع کارت های جدید برای جلوگیری از جعل است.

حضور بیشتر جوانان در دستگاه های دولتی و تصمیم گیری های کشوری از موارد دیگری است که فعالان مدنی و سیاسی به آن تاکید دارند.

از سوی هم، از نبود یک اراده جدی در دولت برای آوردن اصلاحات و برگزاری زودهنگام انتخابات انتقاد میشود. فعالان  مدنی تاکید دارند که با توجه به وضعیت مبهم انتخابات، اراده و امکان برگزاری انتخابات شفاف در کشور، وجود ندارد.

JoomShaper