مسابقه جالب بزکشی با حضور ده ها سوار کار، در ولایت فاریاب برگزار شد.

این مسابقه که از سوی نظام الدین قیصاری نماینده خاص معاون اول در ولایت فاریاب برگزار شده بود، با استقبال گسترده ورزشکاران و سوارکاران این ولایت روبرو گردید.

باشنده گان ولایت فاریاب با قدردانی از مسوولان محلی درولایت مبنی برتامین امنیت وآرامش مردم ، راه اندازی چنین مسابقات را بمنظور تشویق مردم به صلح، و ترویج روحیه صلح پروسه ی مهم میدانند.

این مسابقه که ازسوی نظام الدین قیصاری نماینده خاص معاول اول ریاست جمهوری در ولایت فاریاب برگزار شده بود. ورزشکاران و طرفداران مسابقه بزکشی از برگزاری چنین مسابقات برای تشویق مردم به صلح، و ترویج روحیه صلح پروری مهم میدانند.

ورزش بزکشی در ولایت های شمالی افغانستان جز رسوم و عنعنات فرهنگی و تاریخی است.

اشتراک کننده گان برگزارش چنین برنامه هارا در رشدی ورزش باستانی مهم پنداشته میگویندکه ،راه اندازی چنین برنامه درفضای صلح ممکن است 

ترویج ورزش و حفظ آداب و سنت  قدیمی در افغانستان وجیبه هر فرد افغان است. از ورزش بزکشی هم از دیر زمانی بدینسو، در مجالس بزرگ جهانی به عنوان نماد تاریخ کهن افغانستان و ورزش های باستانی جهان یاد میشود.  

JoomShaper