شرکت نمودن الحاج باتور دوستم رییس بنیاد دوستم در مراسم گرامی داشت از یازدهم سپتمبر در امریکا

JoomShaper